Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Learn24 - Vietnamese

Chúng Tôi Là Ai

Learn24 (Học24) là một mạng lưới các chương trình mùa hè và sau giờ học được chính quyền Bowser hỗ trợ để giúp thanh thiếu niên Hoa Thịnh Đốn cos được các cơ hội bình đẳng về các hoạt động học tập và nâng cao ngoài giờ học ở trường.

Để đăng ký cập nhật thông tin hoặc chọn thông tin đăng ký, xin hãy vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Learn24 (Học24)

Tìm hiểu thêm về Learn 24 (Học 24).

Tìm Chương Trình

Xem các chương trình cho thanh thiếu niên.

Tìm Các Chương Trình Học

Xem lịch các chương trình học.