Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Cơ Hội Tài Trợ

Girls on swingChính quyền Hoa Thịnh Đốn (thành phố) cam kết hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng. Để thực hiện cam kết đó, thành phố đang tìm cách xây dựng và hỗ trợ các tổ chức vững mạnh để họ có thể tổ chức các chương trình ngoài giờ học (OST) chất lượng cao cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tài trợ sẽ được Văn Phòng Trợ Cấp Chương Trình Sau Giờ Học và Triển Vọng Thanh Niên (Ủy Ban OST) trực thuộc Văn phòng Phó Thị trưởng Giáo dục (DME) giải ngân qua Yêu Cầu Đề Xuất hiện hành và các khoản tài trợ được cấp tùy thuộc vào số tiền có trong ngân quỹ. United Way of the National Capital Area (United Way NCA) là đối tác tài trợ sẽ thay mặt cho Văn phòng OST để trực tiếp xét duyệt và quản lý các quỹ này. Văn phòng OST, với sự hướng dẫn của Ủy Ban Trợ Cấp Chương Trình Ngoài Giờ Học và Triển Vọng Thanh Niên (Ủy Ban OST), chịu trách nhiệm quyết định mục đích và các tiêu chí lựa chọn cho các lần gọi thầu.