Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Kids seatedCha mẹ muốn chọn chương trình chất lượng và cơ hội cho con mình. Thanh niên muốn tham dự các chương trình chất lượng mà các em có thể tham gia với tư cách là người ra quyết định và lãnh đạo. Hiệp Hội Giáo Dục Ngoài Giờ Học Cấp Quốc Gia định nghĩa chương trình chất lượng là những chương trình:

  • Thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa những người tham gia chương trình và nhân viên,
  • Xây dựng mối quan hệ tích cực giữa những người tham gia chương trình,
  • Kết hợp các hoạt động học tập với xây dựng kỹ năng phát triển,
  • Khuyến khích học sinh tích cực tham gia,
  • Duy trì định hướng làm chủ kiến thức và kỹ năng, và
  • Thực hiện khuôn khổ chương trình ở mức phù hợp và tạo các cơ hội cho các em được tự chủ và lựa chọn.

Các chương trình có thể cải thiện chất lượng bằng cách tham gia đánh giá chất lượng và đảm bảo rằng tất cả nhân viên có quyền tham gia vào phát triển chất lượng chuyên môn.

Viện Phát Triển Thanh Niên tại trường đại học Hoa Thịnh Đốn là bộ phận phát triển chuyên môn của Văn phòng Trợ Cấp Chương Trình Ngoài Giờ Học và Triển Vọng của Thanh Niên. Viện Phát triển Thanh niên hỗ trợ các chương trình chất lượng thông qua Chương trình Can thiệp Chất lượng Chương trình (PQI) và cung cấp các cơ hội phát triển chất lượng chuyên môn.

seam.ly/DTk79xO2