Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Sơ Lược

Mayor Muriel Bowser

Thông Điệp của Thị Trưởng

Chúng tôi hiểu việc học có thể diễn ra ở bất kỳ thời điểm, không gian và địa điểm nào – do đó chúng tôi tiến hành sáng kiến Learn24 (Học 24). Đối với nhiều người trẻ, việc học còn tiếp tục cả ngoài giờ học ở trường với các giờ học nhạc, thể thao, các môn phụ trợ văn hóa, kèm các em nhỏ, và các hoạt động khác. Rất tiếc, những em học sinh cần các hoạt động ngoại khóa này nhất thì lại ít có khả năng có được các hoạt động này nhất. Thông qua Learn24, chúng tôi sẽ thay thế mảng các nhà dịch vụ rời rạc bằng một nhóm liên kết bao gồm các cơ quan công, các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và trường học cùng phối hợp để nâng cao chất lượng chương trình sau giờ học. Cùng nhau, chúng ta sẽ khuyến khích, động viên và giúp các em đến với Learn24!

- Thị Trưởng Muriel Bowser


Learn24 (Học 24) là một mạng lưới các cơ hội cho mùa hè và sau giờ học được chính quyền Bowser hỗ trợ để giúp thanh thiếu niên Hoa Thịnh Đốn có được các cơ hội bình đẳng trong các hoạt động học tập và nâng cao ngoài giờ học ở trường.

Sau một thập kỷ nghiên cứu chúng tôi thấy những thanh thiếu niên thường xuyên tham gia các hoạt động sau giờ học và trong mùa hè thì đều có tác động tốt tới thành tích học tập, tới việc giao tiếp và tình cảm cũng như sức khỏe và thể chất. Ngoài ra, các em tham gia chương trình Out of School Time (OST: Ngoài Giờ Học) cũng đi học đều hơn; có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn; tỷ lệ bỏ học ít hơn; thành tích học tập tốt hơn, hành vi tốt và thói quen làm việc cải thiện hơn.

Learn24 hỗ trợ thông tin và sắp xếp vào các chương trình OST có chất lượng cao thông qua:

  1. Các hội thảo và hội nghị do Viện Phát Triển Thanh Niên tổ chức để dạy người lớn các kỹ năng làm việc với trẻ em và thanh niên trong các chương trình OST.
     
  2. Làm việc trực tiếp với giám đốc và nhân viên chương trình OST qua các hình thức quan sát, đánh giá và hướng dẫn để hoàn thiện thiết kế và thực thi chương trình.
     
  3. Truyền đạt tầm quan trọng của chất lượng đối với các bên liên quan chính để tăng tính trách nhiệm trong mạng lưới các nhà cung cấp OST.
     
  4. Đánh giá và báo cáo kết quả của trẻ em và thanh thiếu niên trong mạng lưới.

Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên có trụ sở tại Văn Phòng Của Thị Trưởng Về Giáo Dục và được Ban Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên của Thị Trưởng quản lý mạng lưới Learn24.

 

Tầm Nhìn

Thanh thiếu niên ở Hoa Thịnh Đốn được bình đẳng về tiếp cận các chương trình sau giờ học chất lượng cao.

 

Sứ Mệnh

Learn24 hỗ trợ đảm bảo bình đẳng tiếp cận các chương trình sau giờ học chất lượng cao cho thanh thiếu niên Hoa Thịnh Đốn thông qua việc phối hợp với các cơ quan chính quyền, tài trợ có mục tiêu, thu thập và đánh giá dữ liệu, và cung cấp đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ sở và kỹ thuật cho các nhà cung cấp OST.

 

Tháng Hai năm 2017

Thị Trưởng Bowser ký thành luật Điều Luật Thành Lập Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên của năm 2016.

Văn phòng phó thị trưởng về giáo dục (DME) ra mắt Nhóm Thiết Lập Hệ Thống Sau Giờ Học tại United Way của vùng Đô Thị để đặt nền móng cho Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên.

 

Tháng Tư năm 2017

Điều Luật Thành Lập Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên của năm 2016 bắt đầu có hiệu lực.

 

Tháng Bảy năm 2017

Nhóm Thiết Lập Hệ Thống Sau Giờ Học triệu tập các nhà dịch vụ để bàn về chủ đề chất lượng chương trình và cuối cùng thì công cụ đánh giá Chất Lượng Chương Trình Thanh Thiếu Niên Của Trung Tâm Weikart, được gọi là Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Thanh Thiếu Niên (PQA), được chọn làm tiêu chí chất lượng chương trình OST trong Quận từ giờ trở đi.

 

Tháng Mười năm 2017

Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên ra mắt tại Văn Phòng Phó Thị Trưởng Giáo Dục bằng việc bổ nhiệm giám đốc điều hành đầu tiên.

Viện Phát Triển Thanh Thiếu Niên, cộng đồng học tập chuyên nghiệp của Văn Phòng OST ra mắt tại Trường Đại Học Hoa Thịnh Đốn.

Hai mươi hai địa điểm chương trình, bao gồm các Tổ Chức Cộng Đồng (CBO), Trường Công Hoa Thịnh Đốn (DCPS) và Sở Công Viên và Giải Trí (DPR) cam kết chất lượng và thực hiện thí điểm qui trình Can Thiệp Để Đảm Bảo Chất Lượng Chương Trình Thanh Thiếu Niên Weikart.

 

Tháng Hai năm 2018

Thị trưởng Muriel Bowser ra mắt Learn 24 dưới sự điều hành của Văn Phòng Tài Trợ Chương Trình Sau Giờ Học và Thanh Thiếu Niên.

 

Tiếp Cận

 

Quyền Riêng Tư và An Ninh

 

Về DC.GOV

 

Điều khoản và điều kiện

 

Điệ thoại: (202) 727-3636 TTY: (776) 777-7776 [email protected].