Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Chất Lượng Chương Trình

Teens workingThông qua các cuộc trò chuyện với các nhà cung cấp, Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Thanh Thiếu Niên (PQA) ® đã được Văn Phòng Trợ Cấp Chương Trình Ngoài Giờ Học và Triển Vọng  Của Thanh Thiếu Niên chọn làm khuôn mẫu của Hoa Thịnh Đốn để hỗ trợ chất lượng chương trình. PQA là một công cụ được xác nhận là được thiết kế để đánh giá chất lượng của các chương trình thanh thiếu niên và xác định nhu cầu đào tạo nhân viên. Nó đã được sử dụng trong các tổ chức cộng đồng, trường học, trại hè và những nơi khác mà  ở đó giới trẻ vui chơi, làm việc và học hỏi cùng người lớn.

PQA đánh giá các lĩnh vực sau:

  • Môi trường an toàn
  • Môi trường hỗ trợ
  • Tương tác
  • Tham gia
  • Chính sách và thực hành tập trung vào giới trẻ
  • Kỳ vọng cao với thanh niên và nhân viên
  • Tiếp cận

PQA Thanh Niên và Tuổi Học Đường là các công cụ đánh giá dựa trên bằng chứng. Bằng chứng được thu thập thông qua quan sát và phỏng vấn. Nhân viên chương trình và một chuyên gia bên ngoài quan sát các hoạt động của chương trình, ghi chép và sau đó phỏng vấn quản trị viên của chương trình. Ghi chép, quan sát và dữ liệu phỏng vấn được sử dụng làm bằng chứng để cho điểm. Điểm số được kết hợp để tạo ra một hồ sơ chất lượng chương trình tổng thể và kế hoạch cải tiến. Tìm hiểu thêm về PQA.